1. Zastosowanie

  1. Zlozenie zalowienia w _SHOP_NAME_ oznacza akceptacje regulaminu sprzedazy
  2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk via schriftelijke contracten ondertekend door zowel Tegeldwerg als de klant en zijn slechts van toepassing voor de daarin opgenoemde punten. Alle overige punten van de algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van toepassing.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele tussenpersonen van Tegeldwerg en op eventuele tussenpersonen van de klant.
  4. Deze algemene voorwaarden gelden niet voor offline verkopen. In deze context gelden specifieke algemene voorwaarden, welke worden opgenomen in afzonderlijke afspraken of contracten per opdracht of per klant. Voor meer informatie hieromtrent raden wij aan contact op te nemen via info@tegeldwerg.be.
 2. Artykuly i ceny

  1. Voorafgaand aan de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant, deelt Tegeldwerg aan de klant alle nodige informatie mee m.b.t. de door de klant bestelde artikelen.

   De artikelen worden op de website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande alle voorzorgen, zich toch een fout voordoen, of bijvoorbeeld een kleurverschil, dan kan Tegeldwerg hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op scherm kunnen afwijken van de realiteit.

  2. Ceny w momencie zamowienia moga sie zmienic
   Wszystkie ceny podane sa bez podatku
  3. Voor de verzending van de producten doet de Tegeldwerg beroep op een afzonderlijke transportfirma en in functie van de informatie gegeven door de klant, wordt een zo nauwkeurig mogelijke verzendingskost medegedeeld.

   Tegeldwerg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen aan deze verzendingskost, welke uitsluitend te wijten is aan een transportfirma. De transportfirma die door Tegeldwerg wordt aangeduid, levert enkel op werkdagen en binnen de gangbare werkuren. Deze kunnen van land tot land verschillen.

  4. Indien een door de klant besteld artikel toch niet voorradig is, wordt de klant hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

   De bestelling, dan wel desbetreffend deel van de bestelling, wordt vervolgens geannuleerd, en het vooraf door de klant betaalde corresponderende bedrag wordt hem terugbetaald binnen de 8 dagen nadat de klant op de hoogte werd gebracht van het niet meer voorradig zijn van het artikel.

 3. Informacje o kliencie

  De klant is ertoe gehouden alle informatie aan Tegeldwerg mede te delen die de Tegeldwerg nodig acht om een vlotte en correcte afhandeling van de bestelling te verwezenlijken.

  Hiertoe zal Tegeldwerg de velden van de E-shop van Tegeldwerg aanduiden die verplicht dienen te worden ingevuld opdat de bestelling kan plaatsvinden.

  De klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door hem verstrekte informatie.

 4. Zamowienie

  1. Podsumowanie zlecenia

   Zamowienie zostaje przyjete po elektronicznym zamowieniu klienta _SHOP_NAME_.

   Tegeldwerg zatrzega sobie prawo do odmowy przyjecia zamowienia jesli :

   • Niewlasciwe , niepelne i/lub nieprawdziwe dane klienta
   • er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van niet-betaling en/of fraude door de klant;
   • vorige bestelling(en) onbetaald zijn gebleven om gelijk welke reden.
  2. Gwarancja dla osoby prywatnej

   Op basis van de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. verkoop aan de consument, beschikt de klant-consument over een wettelijke garantie.

   De klant erkent dat, om van de rechten te kunnen genieten die aan deze wettelijke garantie zijn verbonden, hij aan Tegeldwerg de leveringsbon dient voor te leggen.

  3. Gwarancja dla osoby prawnej

   Klachten uit hoofde van verborgen gebreken dienen te worden ingediend binnen 15 dagen nadat het gebrek wordt vastgesteld.

   De aansprakelijkheid van de Tegeldwerg, beperkt zich dan tot herstelling waar mogelijk, tot de vervanging door een gelijkaardig product of terugbetaling van de aankoopprijs.

   In geen geval is Tegeldwerg aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

   De garantietermijn van Tegeldwerg kan geenszins de fabrieksgarantietermijn overschrijden en is hoe dan ook beperkt tot zes maanden.

   Tegeldwerg zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijke schade en de gevolgen voor de klant of een derde naar aanleiding van nagelaten onderhoud, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

  4. Verzakingsrecht – voorwaarden en uitoefeningswijze

   De klant, die de artikelen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden wenst te gebruiken, heeft het recht aan Tegeldwerg mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling of op de levering van de artikelen.

   Indien de klant afziet van de aankoop van de bestelde artikelen, en dit binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling of op de levering van de artikelen, dan dient de klant de reeds geleverde artikelen in ongeopende staat binnen de 10 werkdagen na de levering terug te sturen aan Tegeldwerg, en dit volgens de modaliteiten zoals deze worden gecommuniceerd per e-mail aan de klant door de logistieke dienst van Tegeldwerg.

   W przypadku zwrotu towaru klient ponosi koszty przesylki

   Enkel bij terugzending van de artikelen in ongeopende staat, binnen bovenvermelde termijn en volgens de modaliteiten zoals gecommuniceerd door de logistieke dienst van Tegeldwerg, zal Tegeldwerg, nadat het de desbetreffende artikelen heeft ontvangen, het door de klant voorafbetaalde bedrag terugbetalen, en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende artikelen door Tegeldwerg.

 5. Dostawa - adres - sposob zamowienia

  1. In België verbindt Tegeldwerg zich ertoe de bestelling te leveren binnen de 1-3 werkdagen indien alle producten voorradig zijn.

   Przewidywany czas dostawy do Holandii wynosi od 1-4 dni robocze

   Dostawa jest w dobrym stanie

   In geen geval kan een vertraging in de levering leiden tot een annulatie van de bestelling en/of schadevergoeding.

   Kupujacy moze osobiscie odebrac zamowienie w _SHOP_PICKUP_ bez dodatkowych kosztow

  2. Tegeldwerg Dostarcza zamowiony towar do klienta za posrednictwem Dostawcy pod adres wskazany jako

   Indien de klant niet aanwezig is, wordt een bericht achtergelaten en volgt een tweede aanbieding.

   Indien geen aflevering mogelijk is of indien de klant weigert de zending in ontvangst te nemen, contacteert Tegeldwerg de klant voor overleg.

   W przypadku nowej oferty , zniszczenia lub zwrotu towaru klient zostanie obciazony wszystkimi kosztami

   W przypadku gdy Klient nie podejmuje zadnej decyzji w sytuacji, o ktorej mowa w ust.4
   .7.(w tym rowniez w praypadku braku mozliwosci nawiazania kontaktu z Klientem z przyczyn nielezacych po stronie sklepu _SHOP_NAME_moze anulowac zamowienie w calosci .

   Indien een zending niet kan afgeleverd worden omdat het adres van de klant onjuist of onvolledig blijkt, zal Tegeldwerg de klant contacteren en trachten het juiste adres te vinden.

   Extra kosten verbonden aan de aflevering op een adres dat verschilt van het door de klant aanvankelijk opgegeven adres worden in rekening gebracht.

  3. Przy dostawie klient podpisuje dowod odbioru. W przypadku uszkodzenia lub wad towaru nalezy odnotowac to w wyzej wymienionym dokumencie

   Na tekening voor ontvangst, controleert de klant de levering aan de hand van de paklijst die op het colli is bevestigd. Indien het aantal of de aard van de door de klant bestelde artikelen niet overeenstemt met hetgeen op de paklijst is vermeld, dan wel met de inhoud van het colli, dan verwittigt de klant Tegeldwerg hieromtrent en dit binnen de 2 werkdagen na levering van de artikelen.

  4. Eventuele klachten van beschadiging van de bestelde goederen, moeten uiterlijk binnen 2 dagen aan Tegeldwerg doorgestuurd worden. Inhoud en originele verpakking moeten aan ons kunnen getoond worden, om de klacht te staven.

 6. Warunki platnosci -mozliwosc zwrotu pieniedzy i rozliczenia

  1. Towar zostanie dostarczony po uiszczonej oplacie

  2. Deze betaling kan geschieden via creditcard en dit op volgende wijze :

   • Klient zamawia wybrane przez siebie produkty
   • Klient dokonuje oplate za pomoca karty kredytowej
  3. Indien om gelijk welke reden de bestelling alsnog niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant voorafbetaalde bedrag hem zo vlug mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na betaling, teruggestort.

  4. Enkel klanten die naar aanleiding van de bestelling een ondernemingsnummer opgeven, ontvangen een factuur voor de bestelde artikelen.

 7. Ochrona Twoich danych osobowych

  Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling te verwerken, worden veilig opgeslagen door Tegeldwerg of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Tegeldwerg, of haar dienstverleners samenwerken wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

  Telkens wanneer Tegeldwerg persoonsgegevens doorgeeft aan derden mogen deze derden deze persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken.

  Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Tegeldwerg hen oplegt, waardoor de bescherming van de privacy is gewaarborgd.

  Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Tegeldwerg uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden.

  Wanneer dit nodig is om het advertentiesysteem te beheren, kunnen Uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die samenwerken met Tegeldwerg of zijn dienstverleners.

  Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de natuurlijke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, de mededeling verkrijgen of de verbetering vragen van zijn gegevens die door Tegeldwerg verwerkt worden door een gedagtekende en ondertekende brief te richten tot de klantendienst van Tegeldwerg.

  Hij kan zich ook, door zich tot deze klantendienst te richten, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn persoons –en verkeersgegevens met het oog op direct marketing.

 8. Uniewaznic

  De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van één clausule van de bestelling laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de bestelling onverlet, behalve indien de bestelling zonder deze clausule geen voortgang kan vinden.

 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Obowiazuja przepisy prawa belgijskiego

  In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout uitsluitend bevoegd.

Tegeldwerg

Adres

Provinciebaan 67
2470 Retie

Email

info@tegeldwerg.be

Voor een afspraak

Tel: 0477 53 07 68